Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. 'Oberst': De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oberst B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 GW) Amsterdam (Nederland) aan de Sarphatistraat 370, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14126660 0000;

2. 'Website': de Website op www.goedekortingscodes.nl;

3. 'Gebruiker': De (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten die via de Website worden aangeboden;

4. 'Aanbieder': De (rechts)persoon die informatie, aanbiedingen, kortingsbonnen, producten of diensten aanbiedt waarnaar op de Website van Oberst middels een (hyper)link of anderszins wordt verwezen;

5. 'Aanbiedingen': Alle aanbiedingen, informatie, kortingsbonnen, producten, diensten of uitingen van Aanbieder waarnaar op de Website van Oberst middels een (hyper)link of anderszins wordt verwezen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op het gebruiken van de Website van Oberst door Gebruiker en op iedere rechtsbetrekking die als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website en/of diensten ontstaat.

2. Oberst heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, en zal de Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de Website. Indien Gebruiker het gebruik van de Website van Oberst voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan impliceert dit dat Gebruiker deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.

3. Door het gebruik van de Website en/of diensten van Oberst, op welke manier dan ook, accepteert Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Gebruik van de Website

1. Gebruiker staat er jegens Oberst voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden.

2. Gebruiker staat er jegens Oberst voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal nakomen en zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

3. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, mogen de activiteiten die Gebruiker verricht in het kader van het gebruik van de Website nimmer:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

(ii) inbreuk maken op rechten van Oberst of van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten;

(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Oberst te omzeilen;

(v) een commercieel karakter hebben, tenzij Oberst hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of

(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Oberst en/of een derde.

Artikel 4: Account

1. Om gebruik te kunnen maken van sommige diensten die op de Website worden aangeboden is het noodzakelijk om een account aan te maken. De manier waarop een account dient te worden aangemaakt, staat beschreven op de Website.

2. Gebruiker staat er jegens Oberst voor in dat de informatie die aan Oberst wordt verstrekt, waaronder persoonsgegevens, compleet, naar waarheid en juist is. Gebruiker stemt ermee in dat Oberst de gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van het account. Raadpleeg hier het Privacybeleid van Oberst.

3. Als Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar is toestemming van de ouders of voogd van Gebruiker voor het aanmaken van een account vereist. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren garandeert Gebruiker dat hij/zij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

4. Gebruiker mag geen account aanmaken op naam van een derde, behoudens uitdrukkelijke toestemming van die derde.

5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account voor derden en het is Gebruiker niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de Website met behulp van zijn/haar account. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van het account van Gebruiker door derden, ongeacht eventuele toestemming of wetenschap van Gebruiker.

Artikel 5: Verwijzingen

1. Oberst zelf doet op de Website geen aanbiedingen. Oberst verwijst enkel middels (hyper)links of anderszins naar aanbiedingen van Aanbieder. De aanbiedingen waarnaar wordt verwezen betreffen in geen geval aanbiedingen van Oberst zelf.

2. Alle verwijzingen naar aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en door Oberst wordt naar deze aanbiedingen verwezen bij wijze van niet bindende informatie. Oberst staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de (verwijzing naar de) aanbiedingen en de door of namens haar op de Website vermelde gegevens.

3. Oberst kan nimmer aan de aanbiedingen waarnaar op de Website wordt verwezen worden gehouden.

4. Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op de Website impliceert niet dat Oberst deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Voor zover wettelijk toegestaan, is Oberst niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

Artikel 6: Geen totstandkoming overeenkomst tussen Oberst en Gebruiker

1. De Website toont slechts algemene informatie en verwijst slechts naar aanbiedingen van Aanbieder. Door het tonen van en het verwijzen naar de aanbiedingen door Oberst en door het al dan niet gebruik maken van deze verwijzingen en aanbiedingen door Gebruiker en/of derden, komt tussen Oberst en Gebruiker en/of derden geen overeenkomst tot stand anders dan de overeenkomst die in het kader van de registratie door Gebruiker met Oberst tot stand is gekomen.

2. De Website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter en vormt geen aanbod van Oberst tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten ten behoeve van Gebruiker anders dan de mogelijkheid die Oberst biedt voor een Gebruiker om van de Website gebruik te maken.

3. De Aanbiedingen kunnen niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering of bemiddeling) ten behoeve van Gebruiker. Oberst bemiddelt niet bij de aankoop van enig goed of het totstandkomen van een overeenkomst of enig andere rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Aanbieder of derden.

4. De informatie die door middel van de Website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de Gebruiker. Het verdient aanbeveling dat Gebruiker, in geval de door middel van deze Website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact opneemt met Aanbieder.

Artikel 7: Garanties

1. Oberst biedt geen enkele garantie. Garantie op zaken en diensten waarop de Aanbiedingen waarnaar Oberst verwijst betrekking hebben, wordt door Oberst nadrukkelijk uitgesloten.

2. Oberst is nimmer verantwoordelijk voor de geschiktheid of (non-)conformiteit van de zaken of diensten van Aanbieder, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken of diensten van Aanbieder.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Oberst - vrijwaring

1. De door Oberst verstrekte informatie en vermelde Aanbiedingen zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht door Oberst, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan staat Oberst niet in. Oberst streeft ernaar om de Website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar staat er niet voor in dat de inhoud van (onderdelen van) de Website na verloop van tijd of op het moment dat deze Website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

2. De websites die vanuit de Website van Oberst kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit de Website van Oberst kan worden bezocht, zijn niet door Oberst ingericht en worden ook niet door Oberst onderhouden. Oberst is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

3. Oberst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van haar Website, de op haar Website vermelde aanbiedingen en de op haar Website vermelde informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (I) de informatie, (II) informatie op of via een Website waarnaar op haar Website verwezen wordt, of (III) informatie van of via een Website die naar haar Website verwijst, (IV) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Oberst op de Website wordt geplaatst.

4. Oberst is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Aanbieder opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

5. Alle aansprakelijkheid van Oberst voor (in)directe schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers, verband houdende met het gebruik van de Website, met content die op de Website (door derden of door Oberst) is geplaatst, met Aanbiedingen waarnaar op de Website wordt verwezen of met handelen in strijd van deze voorwaarden door Gebruiker, is uitgesloten behoudens schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oberst.

6. Gebruiker vrijwaart Oberst voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website door Gebruiker.

7. Oberst reguleert de communicatie tussen bezoekers onderling of tussen bezoekers en de Website van Oberst niet inhoudelijk. Oberst heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de Website. Oberst is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van de Gebruiker van de Website, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de Website van Oberst beschikbaar stellen. Oberst geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door Gebruiker beschikbaar worden gesteld.

8. Voor zover er enige aansprakelijkheid op Oberst mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker en/of derden, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als Ć©Ć©n gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Oberst betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Oberst is voortgevloeid.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website van Oberst - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle aanbiedingen, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Oberst, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2. Het is de Gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oberst of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) deze Website (als o.a. bestanden, gegevens, programma's en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te downloaden, te kopiƫren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de Gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Oberst substantiƫle delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiƫle delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Oberst aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld.

5. Niets van wat in deze voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.

6. Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Oberst of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder - maar niet beperkt tot - de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 9.2 en 9.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Oberst op haar computersystemen.

7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10: Stopzetten gebruik en verwijderen account

1. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Oberst ten dienste staan, is Oberst te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om haar eigen activiteiten en de activiteiten van Gebruiker in verband met de Website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beƫindigen en te weigeren om diensten aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(ii) Oberst van mening is dat de handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan andere gebruikers of aan Oberst kunnen toebrengen.

2. Oberst zal voor hetgeen is bepaald in dit artikel in geen geval aansprakelijk zijn.

3. Oberst garandeert niet dat de dienst van Oberst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn account te beƫindigen zonder opgave van redenen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

1. Oberst houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Oberst naar haar Privacybeleid.

Artikel 12: Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Oberst en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is bevoegd om over geschillen te oordelen.

2. Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze gebruiksvoorwaarden voor overige partijen blijven binden.